NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE (PRIPRAVNIK)

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Dado raspisuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

za radno mjesto: ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE (PRIPRAVNIK)

– 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme od 12 mjeseci

 

Uvjeti:

prema člancima 24., 25. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članku 2. stavku 1. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97):

  • završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, odnosno preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij, studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij predškolskog odgoja.

 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Prijava na natječaj (vlastoručno potpisana) sadrži sljedeće priloge:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu,
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • dokaz o radnopravnom statusu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji mjesec dana od dana objave Natječaja),
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
  • a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  • b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  • c) potvrda Centra za socijalnu skrb da protiv kandidata nisu izrečene mjere za zaštitu dobrobiti djeteta (članak 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).

 

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predloženi kandidat dužan je dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu.

 

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i dr.).

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr) i poveznici: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavak 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Zapošljavanje u državnoj službi (gov.hr), a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Dado (link: https://dvdado.hr/natjecaji/) na adresu: DJEČJI VRTIĆ DADO, Kalčeva 11, 52100 Pula.

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Dado (link: https://dvdado.hr/natjecaji/) od 24.08.2023. godine do 01.09.2023. godine.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju izričitu privolu za prikupljanje, korištenje i obradu svih osobnih podataka, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka, sve sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka kao i ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka te se smatra se da su prijava i priloženi dokumenti dostavljeni slobodnom voljom kandidata.

 

 

 

KLASA: 112-03/23-01/03

URBROJ: 2168/01-54-16-04-23-1

Pula, 24.08.2023. godine

Kontakt

Adresa: Kalčeva ul. 11, 52100, Pula
Tel: 052 517 181

POŠALJITE NAM UPIT