NATJEČAJ za prijam radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – na neodređeno puno radno vrijeme (2 izvršitelja)

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Dado, objavljuje

 

NATJEČAJ

za prijam radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – na neodređeno puno radno vrijeme (2 izvršitelja)

 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete za odgojitelja sukladno članku 24. i 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

 

Uz prijavu treba priložiti:

  • životopis;
  • presliku dokaza o stručnoj spremi: diploma o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu;
  • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz koji ispunjavanju sukladno članku 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97 i 4/98);
  • dokaz o radnom stažu: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a;
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 30 dana od objave natječaja, potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ne starije od 30 dana od dana objave natječaja);
  • presliku osobne iskaznice ili domovnice.

 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Urednom prijavom će se smatrati pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjava uvjete natječaja te koja sadržava sve tražene podatke i priloge.

Osobe koje se prijave na natječaj,  a prijava nije uredna, pravodobna ili ne ispunjava formalne uvijete iz natječaja  neće se smatrati prijavljenim kandidatom, na istu ne postoji mogućnost podnošenja pravnog lijeka.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa  ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Dado (link: https://dvdado.hr/) na adresu: DJEČJI VRTIĆ DADO, Kalčeva 11, 52100 Pula.

 

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „Dado“ (link: https://dvdado.hr/) od 28.12.2020. godine do 04.01.2021. godine.

 

Prema odredbama Uredbe(EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016 o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanjem izvan snage Direktive 95/46 RZ svi dokumenti primljeni po ovom natječaju, poslani su slobodnom voljom ispitanika te se smatra da je ispitanik dao privolu Dječjem vrtiću Dado za obradu svojih podataka. Podaci će biti prikupljeni, korišteni i dalje obrađivani u svrhu provedbe predmetnog natječaja sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

 

KLASA: 112-01/20-01/2

URBROJ: 2168/01-54-16-04-20-1

Pula, 28. prosinca 2020. godine

Kontakt

Adresa: Kalčeva ul. 11, 52100, Pula
Tel: 052 517 181

POŠALJITE NAM UPIT